6. feb, 2019

Flyttcirkus, trött o bloggar bara reservationer från lång dag!

RESERVATION ärende internbudget, omsorgsnämndens dagordning 20190206

 

Omsorgsnämnden saknar tillräckliga medel för att kunna behålla och rekrytera personal i den omfattning som behövs för stressfria anställda, hög kvalité på vård och omsorg, trygghet, valfrihet och större utbud av aktiviteter på särskilda boenden. Den budget som fick majoritet i kommunfullmäktige i juni 2018 (M+C+L+KD+MP) är underfinansierad och leder till negativa konsekvenser och ett mycket högt uttag av det egna kapitalet till fortlöpande utgifter.

Vi konstaterar att V-budgeten i juni innehöll ca 50 milj kr mer till omsorgsnämnden. De resurserna hade varit mycket bra att ha i dagsläget!

Men kommunfullmäktiges majoritets beslut om budgetramar gäller förstås. Innanför dessa ramar har vi dock föreslagit en rad förbättringar i ett tilläggsyrkande som omfattar färdigställande av tillgänglighetmärkning, behov av trygghetsplatser, minskade sjuktal, bättre kontinuitet i hemtjänsten, intraprenader, kultur- och fritidsaktiviteter med hjälp av civilsamhället m m.

 

Vi reserverar oss till förmån för eget förslag.

Carin Högstedt, (V)

Mikael Vester, (V)

190206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVATION ärende utredning om vilande platser m m, Evelid, Ingelshov, Bågen m m

Det finns många skäl att avslå den förändring av särskilda boendena Bågen, Evelid och koncentrationen av korttidsplatser, nerläggning av Ingelshov m m som föreslås av de styrande i M+C+L+KD+MP. Här är några:

1.      De boende på Evelid har fått ett löfte om att inte tvingas flytta från Evelid. Det förpliktigar rent etiskt. Att hyresgästerna  på särskilt boende i Växjö kommun lever längre där än i jämförbara kommuner ska vi glädjas åt! Det tyder på trivsel.

 

2.      Det är  aldrig bra med flytt mot sin vilja och ska inte tillgripas, när det inte är absolut nödvändigt. Det är inte absolut nödvändigt i detta fall!

 

 

3.      Bakom hela förslaget ligger ett beslut 2014 om att tillämpa LOV (Lagen om valfrihet) beträffande särskilda boenden. Det olyckliga beslutet har lett till att fler särskilda boendeplatser än vad som används (med dagens kriterier för plats i särskilt boende) har byggts. Det ska inte boende på Evelid, Bågen  m fl lida och flytta för.

 

4.      Korttidsplatser finns nu på Ingelshov i Ingelstad och några här och var på olika särskilda boenden i kommunen. Det är bra att det finns spritt i kommunen ur anhörigperspektiv. Det ska vara nära till besöken! Kan bli ännu bättre!

 

5.      Koncentrationen av korttidsplatser till Växjö (Evelid) är negativt ur landsbygdssynpunkt. Varför koncentrera till Växjö stad, när orterna utanför så väl behöver arbetsplatser?

 

6.      Förslaget har sin grund i LOV och den fria etableringen av särskilda boenden. Kommunen och skattebetalarna har ingen möjlighet att stoppa en överetablering av platser i privata företag. Det är det som så ironiskt kallas valfrihet. Det är bara att betala!

 

7.      För att hindra fortsatt oplanerad utbyggnad utan behov krävs att Växjö kommun lämnar LOV för särskilt boende. Annars kan tvångsflytten från kommunala boenden fortsätta. Det blå-gröna förslaget är ett sätt att kratta i manegen för nya privata boenden. Det är nuvarande hyresgäster som – trots besittningsskydd – får både betala skatt och flytta på grund av LOV.

 

Vi  beklagar beslutet och reserverar oss. Vi kommer tillbaka med motion om att överge LOV för att förhindra fortsatt nerläggning av kommunala platser och fortsatt flyttcirkus.

Carin Högstedt, (V)      Mikael Vester, (V)

 

 

 

2. feb, 2019

LOV en snara om halsen, etik, landsbygds- och anhörigperspektiv, allmoge

Intensiv vecka har det varit. Nu lördagskväll och jag är hemma efter ca sex timmar på auktionshallen i Braås. Mellandottern och jag roade oss med att följa auktionen live. Mycket folk där men det tunnas ut allteftersom lördagen blir sen eftermiddag. Mesta buden sker via nätet. Och det budades! Bra betalt för grejerna som dels var gammal allmoge, dels hypermoderna möbler, dels väldigt mycket armbandsklockor och bestick och allt däremellan också. Rolig blandning! Bra fik med Bullens varmkorv och idag även semlor. Ja, jag köpte två saker, en liten skulptur som har en alldeles särskild historia; den är gjord i Paris och är pris i reklamfilmsgenren i Cannes. Det är ett magnifikt lejonhuvud.  Sak nummer två är en tallrikshylla, gammal allmoge. Supernöjd med båda.

I torsdags fortsatte utbildningen för omsorgsnämndens ledamöter och därefter var det möte med arbetsutskottet. På dagordningen nerläggning av särskilda boendet Evelid och korttidsboendet Ingelshov. Det är en förändring som ifrågasätts och protesteras mot av många kommuninvånare. Av etiska skäl – det finns ett löfte från 2017 att inte lägga ner Evelid som särskilt boende och att flytta gamla människor är inget som rekommenderas av någon. Det handlar om människor som har myndighetsbeslut på att de fått plats på särskilt boende. Det får en inte hur som helst. Det är sköra människor som behöver mycket stöd och hjälp. Det finns andra skäl att protestera; Ingelshov (med korttidsplatser) ligger i Ingelstad ett par mil söder om Växjö. Det finns också några korttidsplatser här och där i kommunen, oftast inrymda i särskilda boenden. Det betyder att anhöriga ofta har nära till att besöka sin mamma, pappa, moster eller vän, som hamnat där på vägen mellan sjukhus och hemmet. En koncentration till Växjö, vilket nu föreslås, kan nog vara i någon mening effektivare – om inte anhörigperspektivet och dess läkande krafter tas i beräkning. Det finns också ett landsbygdsperspektiv; dra inte in alla jobb till Växjö! Där är trångt som det är.

Bakgrunden till alla förslag från de blågröna om förändringar är ett dåligt beslut 2014 om att använda LOV (lagen om valfrihet) för särskilt boende. Det innebär att privata företag har fri etableringsrätt att bygga och driva särskilda boenden, oavsett behoven. Kommunen och skattebetalarna står för kostnaderna av eventuella tomma platser vid en överetablering. Det är det som inträffat nu. Det var inte okänt när beslutet togs att det skulle kunna bli så. Omsorgsförvaltningen varnade i en utredning. Och att bara ca 20 kommuner har infört detta system talar sitt tydliga språk.  Men det låter ju så bra – ”lagen om valfrihet”! Vem vågar säga nej till det?  Så nu väljer de som införde systemet att lägga ner kommunala platser (Evelid) för att hejda kostnader för tomplatser. Valfriheten? Ja, det går att välja ett privat eller kommunalt boende. Innehållet är ungefär detsamma. Det som skiljer mellan kommunala och privata kan vara personalpolitiken, antal behöriga, antal personal etc. Men det är kommunen som beslutar vilka som får en plats. Vore väldigt bra om kommunen lät nischa sina boenden, skapa profiler som gör att de skiljer sig åt. Då kan det ju bli någon valfrihet att tala om.

Det enda raka är att gå ur lagen om valfrihet när det gäller särskilda boenden! Annars kan det bli än värre! När som kan ett privat företag bygga och driva fler särskilda boenden, skapa mer överetablering och kommunen sitter där med Svarte Petter och får betala och/eller lägga ner ännu fler kommunala boenden. Så vill inte vi i Vänsterpartiet ha det. Vi kommer att föreslå att Växjö kommun drar sig ur LOV-snaran. Vi säger också nej till att koncentrera korttidsboende till Växjö stad och att lägga ner Evelid som särskilt boende. Det är inte de gamla eller landsbygdsboende som ska ta konsekvenserna av dåliga beslut och förslag.

 Har en känsla av att jag skrivit om detta innan, men det är viktigt och det är inte lätt att förstå hur en lag om ”valfrihet” kan få sådana här negativa konsekvenser. Det är inte elakhet. Det är högerpolitikens logik.

På onsdag 6/2 tar omsorgsnämnden definitivt beslut. Egentligen tycker jag att det skulle tas av fullmäktige för det har så djupa konsekvenser för människor som är berörda.  Men det lär inte bli så utan M+C+L+KD+MP får igenom sin vilja i nämnden. En stark opinion kan förändra situationen och den är på gång, men det är kort om tid!

Fortsättning följer.

Carin Högstedt

20190202

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

30. jan, 2019

Stopp för LOV särskilda boenden, lägg inte ner Evelid, digitalt utanförskap, Lammhult

Helt mosig efter att ha haft utbildningsdag med nya omsorgsnämnden från kl 8 till strax efter 16.00. väldigt mycket information om denna viktiga verksamhet med över 2000 anställda. Fortsätter i morgon förmiddag med ekonomiinformation bl a. Fick – förutom nya kunskaper – idéer till studiebesök i olika verksamheter, frågor och interpellationer, kanske motioner. Det ger sig. Allt noggrant antecknat. I morgon också första arbetsutskottsmötet med utredningen om nerläggning av särskilda boenden på dagordningen. Men först ett litet nämndmöte med hela nämnden för att välja arbetsutskottet.

Ställde en del frågor på genomgången idag. Tog till exempel upp en tråd efter samtal i lördags kväll med representanter från ABF plus brev från representant för Studiefrämjandet. Kan omsorgsnämnden använda, anlita, studieförbund för att få mer variation i innehållet på aktiviteter inom äldreomsorgen? -Jo, absolut var svaret. Kan omsorgsnämnden anlitas för att hjälpa folk i digitalt utanförskap att komma in i app-värmen? -Jo, det är klart att kurser behövs för de många, många som är utanför det digitala. Bra så långt och jag tänker återkomma till detta ämne liksom kultur i vården.

Helt säker på att Växjö kommun ska gå ur LOV (lagen om valfrihet) beträffande särskilda boenden. Det är den lagen som har åsamkat tomma platser på äldreboenden, som kostar pengar och som gör att de blå-gröna tänker lägga ner ett antal platser i särskilda boendena Bågen och Evelid. Det senare trots löften om motsatsen för ett par år sedan. Om vi inte sätter stopp för LOV så kan det byggas fler särskilda boenden, oavsett behov!  – utan att kommunen kan göra något åt saken. Det finns naturligtvis orsaker till att det bara är ett tjugotal kommuner som har infört LOV för boenden. För hemvård och hemtjänst är det många fler och det funkar i allmänhet.

Mycket med äldreomsorg i dessa dagar. Besökte hemvården i Lammhult i måndags. Givande! Otäck bilfärd dit dock; snömodd, halt, oplogat nästan hela vägen. Nästan framme i Lammhult hamnade jag bakom en snöplog.

800 sommarvikarier ska anställas i omsorgen!

Carin Högstedt

190130

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

27. jan, 2019

Tillit kontra appstyrning, vårdpersonal i fokus, kulturivården, 25 skott mot Eric

Söndag morgon och tidigt uppe. Ska idag sluträkna fåglar i Gasslanda hos barnbarn med familj. Dotterdottern intresserad. Gasslanda ligger en mil ut på landet och har en delvis annorlunda fågelfauna med fasaner och igår två hackspettar. Jämfört med ”mina” fåglar här kring altanen och med sjön några meter bort, så kan jag räkna gräsänder, igår fem, som plöjer fram i snön och letar mat under fågelautomaterna.  De är kvar i närheten trots is på sjön.

Av andra fåglar här hemma så var det några talgoxar två koltrastar, en nötväcka, en kråka, en skata och 10 kajor. Får se hur det ser ut idag. Minusgrader så det bör bli lite fart på småfåglarna. Fantastiskt! På tretton år har det blivit en hel folkrörelse med denna fågelräkning. Pratas om detta på P1 just nu.

Läst DN till frukosten. Äntligen en sammanhängande artikel om Eric Torell, den unge mannen med Downs syndrom som sköts ihjäl av tre poliser i somras. Hur kan en helt ofarlig människa på en treårings intellektuella nivå skjutas mot med 25 skott varav några träffade och dödade? Jag har inte kunnat förstå och inte sett tidigare ett så ingående reportage som faktiskt förklarar. Tack Måns Mosesson, text och Paul Hansen, foto! En tragedi för alla inblandade och berörda! Hur kan det gå så illa? Jag läser och förstår bl a att kunskapen om personer med funktionsnedsättningar, beteenden och bemötanden saknas. Polisträningen numera är inriktad på terrorism och går ut på att skjuta till döds, inte i ben t ex. Träning i att byta inriktning när något visar sig vara något annat än man trodde från början, byta inriktning, saknas. Här tror de utryckande poliserna att det handlar om ett annat fall med en man som är farlig för sin exfru. Det är bara det att den mannen sitter inburad, vilket inte framgår av polisens kunskaper från ett register som de använder, eftersom det inte är synkat med det som visar att det omöjligt kan vara denne man.

Polisarbete är inte enkelt. Men nog är det rätt basala kunskaper som tydligen saknas om psykiska och fysiska funktionsnedsättningar, sjukdomar och hur de kan yttra sig. Det delar den här yrkesgruppen med många andra för den delen. Enligt artikeln har inriktningen på träningen ändrats. Nu inte bara terror och det mest extrema utan ”adekvata beslut utifrån knapp information”. Bra så långt. En tragedi som ändå går att lära något av. Fler poliser är ett mantra. Innehållet i yrket, i utbildningen och träningen är också viktigt, kanske viktigare.

Tillbringade tre timmar på Stadsbiblioteket och Kulturnatten igår. Bibliotekets Vänner hade ett enkelt bord med informationsmaterial och den traditionsenliga CITATTÄVLINGEN. Den senare inte helt enkel. Många ville delta! Fick gå och beställa fler kopior av tävlingslappen. En sak är säker; här på bibblan på Kulturnatten träffar jag väldigt många människor jag känner och även de jag inte sett på år och dag. Det är öppet hus hela dagen och pågår föreläsningar, musik, dans, försäljning av biblioteksböcker, utställningar av konst och annat. Packat med folk vid vissa tidpunkter. Pratade med ABF-representanter om deras möjligheter att bidra med ”kultur i vården”. De har två personer, upplyste de, som åker runt på äldreboenden och drar igång studiecirklar, när det finns intresse. Bra! Mer sådant. Ska ta upp det när nu omsorgsnämnden till veckan börjar komma igång. Ännu inget sammanträde på hela januari men nu utbildning och arbetsutskottsmöte i veckan. 

I morgon bitti åker jag till hemtjänstgruppen i Lammhult på ett besök. Hoppas inte snön ställer in det. Det varnas för både blåst och snö och har redan börjat lite smått.

Tack Jane Knudsen för god insändare i Smp igår, ”Glöm inte bort personalen”, om tidsstyrningsmodeller inom omsorgen! Omsorgsnämndens ordförande menar att verksamheten är till för omsorgstagarnas behov, inte vad personalen vill eller inte vill. Javisst, hela omsorgen är till för dem som behöver den. Men ju bättre personalen har det på jobbet och i sina liv, ju bättre för omsorgstagarna! Stressad personal gör verksamheten sämre. Basalt. Det har visat sig i försök med kortare arbetsdag att utbudet av aktiviteter för omsorgstagarna ökade av bara farten. Det som saknas i dagens vård och omsorg, menar jag, är tillit till personalen, personalens makt över sitt vardagsliv. Så länge det är så, kommer det att finnas rekryteringsproblem och höga sjuktal.

Några av V.s fullmäktigegrupps motioner och interpellationer på senare tid, några avgjorda, några på gång:

·         Interpellation (frågor) om hur Växjö kommun hanterar det hedersrelaterade våldet, ej svar ännu

·         Interpellation om hur nämnden för arbete och välfärd (socialnämnden) åtgärdat brister som uppstått i en organisationsförändring, ej svar ännu

·         Motion om avgiftsfri kulturskola inom en treårsperiod, ej svar ännu

·         Motion om att använda Rättviksmodellen inom myndighetstillsyn av livsmedel, ej svar ännu

·         Motion om att utveckla Växjö kommuns utbildningsverksamhet medelst samarbete med Linnéuniversitetet och pedagogisk personals möjligheter till forskning i tjänsten, svar i princip ja

·         Motion om att öka andel studenter som vill arbeta och bo i regionen efter avslutade studier, på gång ett positivt svar

·         Motion om New Public Management, utreda och åtgärda proportionerna mellan administration om arbetare på golvet i kommunen, ej svar ännu

Varför lista dessa? Jo, jag är sällan skrytsam, inbillar jag mig. Men jag tycker faktiskt det är intressanta och kanske inte helt förväntade frågor och förslag. Så gott som dagligen läser jag i rikstidningarna om att Vänsterpartiet har problem med att erkänna att det hedersrelaterade våldet existerar. Det stämmer inte. Inte på någon nivå. I Växjö kommun är det nu tre år sedan vi motionerade om en handlingsplan för att kunna se och åtgärda det. Alla partier i fullmäktige sa ja. Men någon handlingsplan har vi inte sett ännu!

Carin Högstedt

190127

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

 

 

24. jan, 2019

Tufvanängen, Campus, Videum AB, NPM, Bornemark, Barn- o Ungdomsrehab, statsbidrag till välfärden?

Det har blivit het diskussion om Växjö kommuns kommunikatörer. Hur många är de? Olika bud. Självfallet en definitions- och benämningsfråga. Det intressanta är om och hur administrationen växer medan folket på golvet styrs och jagas av minuträkningsappar i mobilerna. Speciellt de anställda i vård och omsorg. Bra att styrningsmodellen NPM (new public management) kommit upp till ytan och med ett bra exempel (kommunikatörer kontra undersköterskor). 4 april kommer filosofen Jonna Bornemark till Växjö och stadsbiblioteket. Bibliotekets vänner har bjudit in till en föreläsning på temat, kl 18.00, sal Galaxen i källarplanet. Hennes bok ”Det omätbaras renässans” har väckt mycket intresse och många lyssnade med intresse på hennes sommarprogram. Ur en recension: ”Filosofen Jonna Bornemark blottlägger det standardiserade samhällets vansinne” (Expressen). Inte bara jag som fram mot den kvällen. Konstaterar att (V) i Växjö kommun har en motion till kommunfullmäktige om NPM. Ska bli intressant att se svar på den.

Häromdagen utgick ett påbud från KS ordförande att det stundar svårare tider och kommunchefen ska komma med förslag till besparingar. Vad är det då som hänt i denna kommun? Antyddes sämre skatteintäkter. Men det är i första hand - min analys - att olika statsbidrag minskar på grund av dels högerbudgeten som röstades igenom, dels nya regeringens politik, som i vissa fall inte kan ändra på M-KD-budgeten, i vissa fall inte har föreslagit tillräckliga resurser till välfärden (min absoluta bedömning när skattesänkningar prioriteras). Jag vill påstå att det är tämligen rörigt vilka statsbidrag som kommer eller ej och vilket år. -Varför bry sig om detta då? Det blir som det blir. -Jo, det är faktiskt kommuner och regioner/landsting som står för välfärden, den grundläggande, vård, utbildning, omsorg, socialtjänst. I Sverige har vi hög kommunalskatt för att tillgodose just dessa grundläggande behov. Men det krävs också statsbidrag för att det ska gå ihop sig. Det är därför synnerligen viktigt att bidragen är förutsägbara, inte åker upp och ner, för planeringen i kommunerna. Just nu visar rapport på en minskning av resurserna i Växjö kommun jämfört med budget på minus 44 miljoner, varav minskade statsbidrag är stora posten. För år 2020 minus 63 miljoner. Det är kännbara summor! Ska bli intressant att se hur den nya regeringen kommer att hantera kommuner och regioner. 5 miljarder har jag för mig har lovats till välfärden. Det låter mycket men när det fördelats till alla som ska ha är det inte det. För Växjö kommun bedömningsmässigt 25 miljoner kr.

Studenterna vid Linnéuniversitetet tar strid för sitt campus! Välskriven insändare idag i Smp om och mot planer på två åttavåningshus med hyresrätter i privat regi på Tufvanängen, som är den centrala mötesplatsen på campus, där olika evenemang  har sin plats. Campus i Växjö har jag alltid direkt beundrat. Har varit där mycket i olika uppdrag, t ex vice ordförande i Videum AB, som bygger och förvaltar lokaler till universitetet. Regionförbundet Kronoberg fanns här också tidigare. Det är ett vackert campus! Har ett speciellt ljus, precis som I11-området i andra änden på stan. Jag brukar tänka ”Skagenljus”. I alla fall blir jag på gott humör av campus med enligt min mening snygga hus och öppna ytor. Måste vara det finaste i Sverige!

Finns det möjligen någon annan plats att förlägga de två husen på än just den äng som studenterna vill ha kvar som mötesplats? I tider av expansion gäller det att ibland sätta stopp. I slutet på 1900-talet revs det hej vilt för att bygga nytt. I vår tid förtätas det till max. Det gäller att hålla balansen och inte bygga in vantrivsel, trängsel, förlorade mötesplatser/ grönytor och attraktivitet.

Svarade på en insändare igår om Barn- och Ungdomsrehabs behov av ny placering och nya lokaler, ett av våra tydliga mål i vårt regionprogram inför valet och denna mandatperiod. Ett studiebesök där det nu ligger på Älgvägen i Växjö var en aha-upplevelse med mycket ny information och nya insikter.

Minus 13 grader när jag steg upp idag. Dåligt samvete för att jag inte tömt alla blomkrukor på altanen. De kan faktiskt sprängas av kylan.

Carin Högstedt

190124

@hgstedt

www.maqt.se

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se