29. sep, 2022

Vindruveskörd, arbetsskor för USK m fl, grundbemanningen uppskjuten

Vinstocken i rabatten är nog 15-20 år, omskött och omhuldad av maken L. Tyvärr har humle lindats in i vinstocken. Jag har inte skött det hela särskilt bra. MEN – aldrig så goda vindruvor som detta år! De brukar vara sura och fulla med kärnor. Nu söta, saftiga, ja jättegoda. Och många. Den perfekta väderleken denna sommar? Eller vad har hänt? Kanske skördat för tidigt förr om åren?

Igår fyra timmar med möte i Omsorgsnämnden. Äntligen – efter 3,5 månaders uppehåll. I en politisk situation som är oklar. Vilka ska bilda majoritet? Eller styra i minoritet? Inget svar ännu.

M, C, L, KD har sammanlagt 25 mandat i kommunfullmäktige. S, V, MP har 29. Därtill har SD 7 platser. 31 mandat behövs för majoritet i fullmäktige, som består av 61 platser. Som synes ingen snorenkel lösning. Samtal pågår är svaret från förhandlare.

Två motioner hade nämnden att yttra sig över igår. Beslutet tas i kommunfullmäktige. V-motionen om förstärkt grundbemanning, högre personaltäthet, fler arbetskollegor i omsorgen, var avslagen av de borgerliga partierna i arbetsutskottet. Nu drogs just det ärendet bort från dagordningen av ordföranden (M). Nu ville de utreda lite mer. Det antyder att de inte var överens om svaret ”avslag”. Spännande. Nämnden kommer att ta upp ärendet i november igen. Då bör det finnas en ny regim i kommunen. Blir det en M-ledd borgerlig regering blir det troligen nej till ökad grundbemanning, även om L skrivit om behov av fler personal. Blir det S+V+MP-ledd så behövs ytterligare ett par röster för en omsorg med lägre sjukfrånvaro och flykt till hyrbolag eller andra jobb. Det behövs också en regering på nationell nivå som förstår att kommunerna behöver fortsatt stora statsbidrag för att lyfta kvalitén på omsorgen och för att få en arbetsmiljö som ger folk möjlighet att orka arbeta till pensioneringen.

Den andra motionen, S-motion om fria arbetsskor även i omsorgen, ett mål som även (V) drivit och driver. Avsaknaden av skor är ett exempel på att kvinnodominerade branscher har svårare att få  igenom sådant som  i mansdominerade yrken är självklara fria kläder inklusive skor. Det satt väldigt långt inne när fria kläder klubbades igenom. Även detta med skor kommer att behöva tjatas om några varv.  Yttrandet från S på ärende arbetsskor var beskrivande och inget bindande, men positivt till motionens förslag. S yrkar, V instämmer med S, SD instämmer också. Här finns en chans att vinna omröstningen med 8 röster mot 7 (nämnden har 15 ordinarie ledamöter). Då inträffar det att MP röstar med de borgerliga, så det blir 8 – 7 men inte till fria arbetsskor utan till avslag. Hoppas verkligen det blir ändring i kommunfullmäktige.

Delårsrapport för detta år till och med augusti var på dagordningen. Den i våras verkställda brukarundersökningen av läget för omsorgstagarna på särskilda boenden och i hemtjänst/hemvården rapporterades på mötet. Det är Socialstyrelsen som gör dessa undersökningar i hela landet. I texten till rapporten står: ”Vid 2020 års undersökning utmärkte sig de privata utförarna inom särskilt boende på ett negativt sätt. Vid årets undersökning kan ses att de privata utförarna inom särskilt boende sammantaget har förbättrat sitt resultat inom flertalet områden, men har fortsatt överlag ett något sämre resultat jämfört med de kommunala utförarna inom flera områden. Helhetsbedömningen för de kommunala utförarna ligger på 83% medan de privata ligger på 71%.” Citat ur delårsrapporten. Helhetsbedömningen rör omsorgstagarnas nöjdhet med sitt boende. 80% brukar ses som godkänt. Varje undersökning som jag tagit del av denna mandatperiod har sett ut så här på ett ungefär. De privata i botten när det gäller särskilda boenden. Det går att se resultatet för varje boende i kommunen på nätet; Socialstyrelsen. Äldreguiden. Varje parameter redovisas. Utevistelser? Bemötande? Måltidsmiljön? Trygghet? Delaktighet? Med fler. De som svarar är anhöriga eller omsorgstagare. Svar mellan 50 - 60%, alltså låg svarsfrekvens.

När jag första gången fick se statistiken från Socialstyrelsen blev jag förskräckt; Hur dåligt får det bli och hur länge? Undrade jag. Det gör jag fortfarande. Den nya nämnden efter årsskiftet har en viktig uppgift i att utvärdera LOV-lagens tillämpning i kommunen. Två partier vill fasa ut LOV från särskilda boenden. Om det inte finns majoritet för det så kan och bör avtalen mellan LOV-boendena och kommunen göras mer distinkta, kräva samma personalpolitik som i de kommunala t ex.

Oj! Här gick förmiddagen. Igår tömde jag regnmätaren två gånger. Först 30 mm, sedan 29. Idag 6. Blött och blåsigt. Ska ut på ärenden i eftermiddag.

Carin Högstedt

Växjö 20220929

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se