6. feb, 2019

Flyttcirkus, trött o bloggar bara reservationer från lång dag!

RESERVATION ärende internbudget, omsorgsnämndens dagordning 20190206

 

Omsorgsnämnden saknar tillräckliga medel för att kunna behålla och rekrytera personal i den omfattning som behövs för stressfria anställda, hög kvalité på vård och omsorg, trygghet, valfrihet och större utbud av aktiviteter på särskilda boenden. Den budget som fick majoritet i kommunfullmäktige i juni 2018 (M+C+L+KD+MP) är underfinansierad och leder till negativa konsekvenser och ett mycket högt uttag av det egna kapitalet till fortlöpande utgifter.

Vi konstaterar att V-budgeten i juni innehöll ca 50 milj kr mer till omsorgsnämnden. De resurserna hade varit mycket bra att ha i dagsläget!

Men kommunfullmäktiges majoritets beslut om budgetramar gäller förstås. Innanför dessa ramar har vi dock föreslagit en rad förbättringar i ett tilläggsyrkande som omfattar färdigställande av tillgänglighetmärkning, behov av trygghetsplatser, minskade sjuktal, bättre kontinuitet i hemtjänsten, intraprenader, kultur- och fritidsaktiviteter med hjälp av civilsamhället m m.

 

Vi reserverar oss till förmån för eget förslag.

Carin Högstedt, (V)

Mikael Vester, (V)

190206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVATION ärende utredning om vilande platser m m, Evelid, Ingelshov, Bågen m m

Det finns många skäl att avslå den förändring av särskilda boendena Bågen, Evelid och koncentrationen av korttidsplatser, nerläggning av Ingelshov m m som föreslås av de styrande i M+C+L+KD+MP. Här är några:

1.      De boende på Evelid har fått ett löfte om att inte tvingas flytta från Evelid. Det förpliktigar rent etiskt. Att hyresgästerna  på särskilt boende i Växjö kommun lever längre där än i jämförbara kommuner ska vi glädjas åt! Det tyder på trivsel.

 

2.      Det är  aldrig bra med flytt mot sin vilja och ska inte tillgripas, när det inte är absolut nödvändigt. Det är inte absolut nödvändigt i detta fall!

 

 

3.      Bakom hela förslaget ligger ett beslut 2014 om att tillämpa LOV (Lagen om valfrihet) beträffande särskilda boenden. Det olyckliga beslutet har lett till att fler särskilda boendeplatser än vad som används (med dagens kriterier för plats i särskilt boende) har byggts. Det ska inte boende på Evelid, Bågen  m fl lida och flytta för.

 

4.      Korttidsplatser finns nu på Ingelshov i Ingelstad och några här och var på olika särskilda boenden i kommunen. Det är bra att det finns spritt i kommunen ur anhörigperspektiv. Det ska vara nära till besöken! Kan bli ännu bättre!

 

5.      Koncentrationen av korttidsplatser till Växjö (Evelid) är negativt ur landsbygdssynpunkt. Varför koncentrera till Växjö stad, när orterna utanför så väl behöver arbetsplatser?

 

6.      Förslaget har sin grund i LOV och den fria etableringen av särskilda boenden. Kommunen och skattebetalarna har ingen möjlighet att stoppa en överetablering av platser i privata företag. Det är det som så ironiskt kallas valfrihet. Det är bara att betala!

 

7.      För att hindra fortsatt oplanerad utbyggnad utan behov krävs att Växjö kommun lämnar LOV för särskilt boende. Annars kan tvångsflytten från kommunala boenden fortsätta. Det blå-gröna förslaget är ett sätt att kratta i manegen för nya privata boenden. Det är nuvarande hyresgäster som – trots besittningsskydd – får både betala skatt och flytta på grund av LOV.

 

Vi  beklagar beslutet och reserverar oss. Vi kommer tillbaka med motion om att överge LOV för att förhindra fortsatt nerläggning av kommunala platser och fortsatt flyttcirkus.

Carin Högstedt, (V)      Mikael Vester, (V)