10. jan, 2017

200 m strandskydd, Noaks Ark, gröna lungor, 100 000 kr till Linné, Sydostleden

Vårens kommunpolitiska arbete startade på allvar igår efter helgerna. I Vänsterpartiet hade vi kommunala gruppens arbetsutskott och beslutade om ett antal studiebesök/träffar med organisationer och politiska cafémöten. Därefter hade fullmäktigegruppen möte och gick igenom ett stort antal ärenden till kommunstyrelsen denna dag och även kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi var kreativa och omvärderade vissa ställningstaganden vi gjort tidigare.

Arbetsutskottet idag innehöll förslag till två detaljplaner för bostäder. Är det något vi behöver i Växjö kommun, så är det bostäder, men inte till vilket pris som. De boende, nuvarande och framtida, ska ha nära till gröna lungor, ska se solen och månen, ska kunna motionera utan att ta bilen. Dessutom ska flora och fauna också ha livsutrymme. Därför gör vi noggranna överväganden i varje ärende. Öjaby Norra – här har jag strövat inbjuden tillsammans med många andra av föreningar och medborgare i Öjaby som kan sin skog, som använder den för undervisning, för vandringar, motion, rekreation. Jag har gått där själv för att ha minnesbild i huvudet hur det ser ut. Det underlättar alltid att ha sett och känt i verkligheten. Hur mycket ska exploateras? Blir det som är kvar av skog och natur tillräckligt med ännu fler som använder en mindre yta? Redan nu visst slitage. Yttrandet över förslag till detaljplan var tämligen bra, men att ”beakta” naturvärden är inte särskilt starkt. Vi instämde i ifrågasättandet och lade till att en förutsättning för ja till detaljplanen är att strandskyddet på 200 m bevaras. Det behövs för skydd av fågellivet i Öjabyviken och för dagvattenhanteringen. Men majoriteten anser att 100 m räcker.

Nästa plan är Regementsparken, intill gamla kaserngården I11 och officersvillorna, en grön lunga i ett område som kommer att få många nya bostäder på Arenastaden och Bäckaslövsgärdet, där en ny stadsdel ska växa fram. Många instanser har invändningar och planen har en gång förkastats men nu arbetats om. Yttrandet som föreslogs innehåller många invändningar och ska alla dem tas på allvar, som blir det ingen plan. Lika bra att säga nej direkt anser vi, så V-yrkandet är avslag rakt upp och ner.

På kommunstyrelsen fick vi igenom att både ”kemikalieplan” och ”handlingsplan mot våldsbefrämjande extremism” ska redovisas och informeras om i kommunfullmäktige. Det är en kompromiss. Vi ville att fullmäktige skulle ta dessa stora beslut, men nu redovisas de i alla fall. Om och när besluten stannar i kommunstyrelsen, så är det få människor som får reda på att de existerar. Nästan aldrig publik på kommunstyrelsen och väldigt lite som refereras i media.

Det var många fler ärenden av allmänt intresse, förbättringar på cykelleden Sydostleden, en skrivelse från V och en från L. V-motionen om systematiskt arbete för tillgänglighet – nej, jag trodde de möjligen skulle kunna förstå behovet, men icke. Votering. Sex röster för motionen (S+V), nio mot (alla blågröna + SD).

Men (M) vill fortsätta fira Carl von Linné (det var jubileum med dunder och bra för sju år sedan) och därför uppdrogs ”till kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden att framarbeta en gemensam plan för 2017 och även i framtiden fortsätta uppmärksamma årsdagen för Carl von Linné”. Till detta har avsatts 100 000 kr. Men en handlingsplan för tillgänglighetsarbetet ska inte Växjö kommun ha. Det är de blågrönas prioritering. V yrkade avslag på Linné. Vi anser att det ligger i utbildningsförvaltningens ansvar att undervisa om Linné och naturvetenskapens historia utan extra pengar eller firande.

Ser i Dagens ETC igår att Daniel Suhonen, Katalys, ska ta fram en uppdaterad analys av klassamhället av idag. Intressant! Ser fram mot det. Min första kontrovers för 100 år sedan med partiet rörde just klassanalysen. Jag undrade var de hemarbetande hörde hemma och fick undanglidande svar. Jag menade att de som lite förklenande kallades hemmafruar också var arbetare. Men det var sannerligen ingen självklarhet.

Ser också att byggnadsnämnden i Stockholm beslutat att slopa krav på bygglov för solcellspaneler för en- eller tvåbostadshus utan särskilda skyddsvärden. Är det möjligt att lokalt besluta om det? Ska kolla! Bra idé.

Nu till styrelsemöte med Noaks Ark Småland-Halland, innan det är dags för hemfärd.

Tre timmar senare.

Hemma från möte med trevliga människor om viktiga verksamheter. Bra Noaks Ark-styrelsen! Ordning och reda, så kommer pengar på fredag! Jag kommer för övrigt att sakna er när jag vid stämman i april slutar mitt uppdrag i Riksförbundet Noaks Ark, helt enligt eget önskemål och plan.

Carin Högstedt

170110

#hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se